Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko

Wpływ jakości i terminowości danych na wybrane raporty dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych realizowane przez Ośrodek Informacji UFG

Streszczenie
Od 2004 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) gromadzi dane dotyczące umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń z tytułu tych umów oraz o zgłoszonych roszczeniach i wypłaconych odszkodowaniach. W 2006 r. zakres danych został rozszerzony o informacje dotyczące ubezpieczeń AC. UFG udostępnia dane uprawnionym podmiotom wykorzystując opracowane raporty. O przydatności raportów decyduje jakość i kompletność danych. W pracy przedstawiono propozycje wybranych mierników jakości danych oraz metody określania ich kompletności. Na przykładzie wybranych raportów podjęto próbę oszacowania wpływu jakości i terminowości danych na realizowane przy pomocy raportów cele. Problematyka jakości danych została osadzona w kontekście wymagań określonych w dyrektywie „Wypłacalności II” w odniesieniu do funkcji aktuarialnych. Podkreślenia wymaga duża waga jaka została nadana w dyrektywie „Wypłacalność II” jakości i adekwatności danych wykorzystywanych przez zakłady ubezpieczeń.
Słowa kluczowe: Wypłacalność II, funkcje aktuarialne, jakość danych, terminowość danych.

***

Influence of data quality and promptness on selected reports of Information Center of UFG concerning vehicle insurance

Abstract
From 2004 Insurance Guarantee Fund (UFG) collects data concerning compulsory third party liability insurance contracts of holders of motor vehicles, accidents, claims and paid indemnities. In 2006 the scope of data was extended by information on voluntary vehicle insurance contracts. UFG offers access to the data for authorized subjects through reports. Usefulness of the reports is determined by quality and completeness of the data. In the paper some measures of the data quality and some methods of investigating of their completeness are proposed. By examples of selected reports an attempt is made to assess the influence of the quality and promptness of the data on aims achieved with the reports. The problem of the data quality is considered under requirements defined in the Solvency II act with respect to actuarial functions. It is stressed that the Solvency II act acknowledges high importance of the quality and adequacy of data in use in insurance companies.
Key words: Solvency II, actuarial functions, data quality, data promptness.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671