Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Mariusz Skałba

O szczególnej roli demografii Gompertza w ubezpieczeniach grupowych

Streszczenie
Prawo śmiertelności Gompertza ma następującą własność: czas trwania statusu wspólnego życia osób wylosowanych z populacji ma również rozkład Gompertza. W niniejszej pracy pokazujemy, rozwiązując odpowiednie równanie funkcyjne, że ta własność charakteryzuje rozkład Gompertza w klasie rozkładów o rosnącej funkcji intensywności śmiertelności.

***

On the special role of Gompertz mortality law in multiple life contingencies

Abstract
The Gompertz mortality law has the property that given a joint-life status of individuals chosen from the population, the time-to-failure of this status obeys also Gompertz mortality law. Solving an appropriate functional equation we show that this property characterizes Gompertz law in the class of mortality laws with increasing force-of-mortality functions.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671