Zeszyt 49/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Robert Romanowski, Marcin Lewicki

Internet rzeczy w koncepcji Smart City

Streszczenie
Niewątpliwie można wskazać na różnice w podejściu do koncepcji Smart City, która różni się m.in. w zależności od miasta i kraju, poziomu ich rozwoju, chęci przeprowadzania zmian i reform, zasobów i aspiracji mieszkańców miasta itd. Niemniej jednak należy podkreślić, że koncepcja ta jest nierozerwalnie związana, napędzana i technologicznie możliwa dzięki Internetowi rzeczy. Internet rzeczy opisuje swego rodzaju rewolucję, która ma obecnie miejsce, tj. rosnącą liczbę urządzeń z dostępem do Internetu, które mogą się łączyć i komunikować ze sobą oraz innymi gadżetami z dostępem do sieci. Internet rzeczy odnosi się do stanu, w którym rzeczy (np. przedmioty, otoczenie, pojazdy i odzież) na skutek gromadzonych informacji są w stanie wyczuwać rozmaite sytuacje w otoczeniu, komunikować się, tworzyć własne powiązania sieciowe i generować zupełnie nowe informacje, stając się integralną częścią Internetu (Technology Strategy Board). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania Internetu rzeczy w ramach sześciu sfer koncepcji Smart City na przykładzie wybranych metropolii. Wpływ Internetu rzeczy na koncepcję Smart City można podzielić na dwa rodzaje: sfery w pełni obsługiwane przez maszyny (rzeczy) i sfery wymagające ludzkiej pomocy. Wdrożenie pierwszego typu wykazałoby wysoki poziom automatyzacji. Do realizacji tego celu wykorzystano metody desk research oraz studium przypadku. Celem metodologicznym było przygotowanie hipotezy do pogłębionej analizy statystycznej. Wśród głównych wniosków postawiono podstawową tezę rozważań, tj. automatyzacja związana z koncepcją Internetu rzeczy nie powinna być realizowana w każdej sferze Smart City na tym samym poziomie. Ponadto w artykule zostały sformułowane cztery hipotezy, które odpowiadają różnym perspektywom reprezentowanym przez różne potrzeby i preferencje człowieka, w tym demokratyczne procesy „inteligentnego zarządzania”, a także jasne i precyzyjne cele i zadania różnych typów maszyn, wymagające pełnej automatyzacji.

***

Internet of Things in the Smart City ConceptArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 49

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo