Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Artur Domurat

Zgodność sędziów kompetentnych a wyrazistość danych w procedurze kodowania danych jakościowych

Streszczenie
W badaniach społecznych często korzystamy z danych jakościowych. Dane takie poddaje się klasyfikacji przeprowadzanej przez zespół sędziów kompetentnych, których zgodność (powtarzalność ocen) interpretuje się w kategoriach wiarygodności danych i obiektywności analiz. W pracy zaproponowano autorską metodę wykorzystującą klasyfikacje bazujące na koncepcjach zbiorów rozmytych i przybliżonych. Metodę tę rozwinięto o ideę wyrazistości danych, której wprowadzenie umożliwia oddzielną statystyczną ocenę: jakości pracy koderów, trafności doboru pojęć i jakości materiału badawczego.

***

Independent judges agreement and data saliency in qualitative data categorization

Abstract
Qualitative data is commonly used in social research. Such data is often categorized by independent judges, whose concordant coding outcomes are interpreted as data reliability and support for objectivity of analyses and conclusions. A new method utilizing classification based on fuzzy and rough set theories is proposed. Additionally, extended with the idea of data saliency, the new method provides separate statistical verification of: coders’ agreement, validity of coding concepts and data quality.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo