Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Justyna Brzezińska

Studia III stopnia – badania z wykorzystaniem analizy korespondencji i metod analizy skupień

Streszczenie
W niniejszym artykule analiza korespondencji zostanie wykorzystana do zbadania struktury studiów III stopnia w krajach Unii Europejskiej. Analiza korespondencji jest wielowymiarową metodą statystyczną, która znajduje szerokie zastosowanie w praktyce i jest doskonałym narzędziem służącym do analizy danych o charakterze jakościowym.
Celem referatu jest zaprezentowanie wyników badania studiów wyższych III stopnia ze względu na grupy dyscyplin naukowych. Wyniki przeprowadzonego badania mogą być źródłem istotnych informacji na temat struktury szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej. Przeprowadzenie analizy korespondencji pozwoli uzyskać dwuwymiarową mapę percepcji. Wykorzystanie analizy korespondencji wiąże się z niemożnością dokładnego określenia odległości pomiędzy punktami reprezentującymi różne zmienne, stąd wyniki te powinny być weryfikowane z jedną z metod klasyfikacji. W niniejszym artykule do sprawdzenia poprawności wyników wykorzystana zostanie metoda hierarchiczna Warda.

***

Third level studies – study with the use of correspondence analysis and cluster analysis

Abstract
Correspondence analysis is a multivariate statistical method for qualitative data. In this paper correspondence analysis is used to discover the structure of the third level studies in European Union countries. The goal of this paper is to present study of the scientific discipline in EU countries with the use of correspondence analysis and cluster analysis. The graphical result of the study is two dimensional perceptual map and dendrogram with the use of Ward method. The analysis allows to classify objects to similar classes and make a segmentation of EU countries.

spis treści zeszytu 23

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo