Zeszyt 44/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Nelson Duarte, Krzysztof Szczepaniak, Vítor Santos, Cristóvao Sousa, Carla Sofia Gonçalves Pereira

Model transferu wiedzy z uczelni wyższych do biznesu

Streszczenie
System szkolnictwa wyższego, w szczególności uniwersytety i politechniki, ma ogromny potencjał w zakresie wspierania innowacji oraz przedsiębiorczości wśród swoich pracowników i studentów. Pomimo faktu, że innowacyjność i przedsiębiorczość są w ostatnich latach wskazywane jako kluczowe elementy wielu programów oraz projektów, nie sformułowano dotychczas jednolitej i unikalnej definicji służącej określeniu charakteru oraz zasad współpracy w relacji uczelnia wyższa–biznes. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej modeli transferu wiedzy z uczelni wyższych do biznesu na podstawie doświadczeń Portugalii i Polski. Wykorzystując jako metodę badawczą studium przypadku, w niniejszym artykule po raz pierwszy porównano systemy wsparcia transferu technologii do biznesu na dwóch uczelniach: Politechnice w Porto, Szkole Technologii i Zarządzania (Portugalia) i Uniwersytecie Gdańskim, komercjalizującym wiedzę poprzez Centrum Transferu Technologii oraz spółkę celową TechTransBalt Sp. z o.o. (Polska). Na podstawie dokonanego przeglądu literatury zaproponowano ponadto model umożliwiający przeprowadzenie analizy tego, w jaki sposób obie te instytucje wspierają swoje wydziały oraz studentów we wdrażaniu innowacji. Na zakończenie, wykorzystując zaproponowany model, autorzy przeprowadzili badania porównawcze oraz wyjaśnili, jak te dwie instytucje odkrywają potencjał swoich pracowników i studentów oraz wpierają tworzenie akademickich start-upów, jak również przedstawili sposoby rozwoju technologii i transferu wiedzy z uczelni wyższych do biznesu.

***

A Model for Knowledge Transfer in the University-Industry RelationsArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 44

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671