Zeszyt 44/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Nelson Duarte, Vítor Santos, Anna Dziadkiewicz, Joanna Nieżurawska, Wioleta Dryl, Tomasz Dryl, Lech Nieżurawski, Carla Sofia Gonçalves Pereira, Tiago Fernandndo Ferreira Lopes

Stymulanty i bariery w procesie transferu wiedzy – przegląd literatury

Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie motywatorów i barier w procesie transferu wiedzy. Punktem wyjścia jest fakt, że obecna współpraca pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim jest niezwykle istotna dla rozwoju biznesu i tworzenia w jego ramach wartości. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje B + R uznają rolę tej współpracy, niezbędnej do tworzenia zróżnicowanych produktów i usług, a także budowania przewagi konkurencyjnej. Praca została oparta na krytycznej analizie literatury przedmiotu i pokazuje wstępne rezultaty trwającego projektu, którego celem jest zbudowanie pojęciowego modelu transferu wiedzy. Pierwszym rezultatem było zidentyfikowanie czynników, które uznano za bariery i motywatory transferu wiedzy oraz – konsekwentnie – za działania innowacyjne. Dla przedsiębiorstw (poziom mikro), regionów i krajów (poziom makro) są to kluczowe elementy wzrostu i rozwoju. Metodologia wykorzystana w artykule bazuje na przeglądzie literatury przedmiotu, który pozwolił zidentyfikować główne aspekty transferu wiedzy – zarówno pozytywne, jak i negatywne – oraz umożliwił stworzenie kwestionariusza, wykorzystanego jako narzędzie w badaniu przedsiębiorstw w wybranych krajach (służyło to pokazaniu motywów działania w różnych kulturach). Wśród czynników wpływających na transfer wiedzy respondenci najczęściej wymieniali współpracę nauki i biznesu. W artykule wskazano też kilka czynników, które dla pewnych badanych przedsiębiorców okazały się stymulantami, a jednocześnie dla interesariuszy stanowiły bariery. Wśród nich były: koszt współpracy, komunikacja, kompetencje, dostępność centrów transferu technologii.

***

A Literature Review on Barriers and Enhancers of Knowledge TransferArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 44

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671