Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dorota Ciołek

Rozwój gospodarczy polskich powiatów w kontekście implikacji nowej geografii ekonomicznej

Streszczenie
Jednym z głównych zadań nowej geografii ekonomicznej (NEG) jest określenie determinant lokalizacji działalności gospodarczej i jej wpływu na wzrost gospodarczy w regionach. W celu stwierdzenia tego rodzaju procesów analizy empiryczne powinny być prowadzane na odpowiednio niskim poziomie agregacji przestrzennej. Dlatego prezentowane badanie dotyczyło polskich powiatów. Na podstawie szacunkowych danych o PKB w powiatach w latach 2003–2013 przeprowadzono analizę porównawczą tendencji rozwojowych charakteryzujących poszczególne obszary Polski. Zbadano również proces konwergencji wewnątrz polskich województw.

***

Growth of Polish NUTS-4 in the context of the new economic geography

Abstract
The aim of the New Economic Geography (NEG) is to find determinants of economic activity location and its impact on the economic growth in regions. In order to observe this type of processes, empirical analysis should be conducted at a low level of spatial aggregation. Therefore presented in the study survey was conducted for Polish counties. The analysis uses the estimated GDP in the counties for the years 2003–2013. The article presents a comparative analysis of development trends characterizing the different territorial areas and the convergence process inside Polish voivodships.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671