Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Natalia Drzewoszewska

Związki przyczynowo-skutkowe między bilateralnymi przepływami handlu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i migracji w państwach rozwiniętych

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest empiryczna identyfikacja relacji między bilateralnymi przepływami handlu, przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przepływami migracyjnymi w krajach rozwiniętych. Na podstawie wyników przeprowadzonych testów pierwiastka jednostkowego, testów kointegracji oraz testów przyczynowości sformułowano modele grawitacji dla każdego z trzech procesów, biorąc pod uwagę zależności przyczynowe między nimi. W celu oszacowania modeli użyto estymatora PMG, który uwzględnia różnorodność jednostek w badanym panelu. Estymacji dokonano zarówno dla wyjściowej próby badawczej, jak i dla próby ograniczonej do wybranych par krajów rozwiniętych w celu osiągnięcia możliwie wysokiej liczby obserwacji w okresie badawczym 1990–2014. Wyniki przeprowadzonej analizy świadczą o istotnym, pozytywnym długoterminowym wpływie handlu bilateralnego na przepływy BIZ pochodzące od partnera handlowego. Liczba migrantów przybywających do kraju importera w długim okresie stymuluje zaś handel międzynarodowy. Ponadto część wyników testów przyczynowości wskazuje na dwukierunkowy związek przyczynowy między przepływami handlu i wielkością zasobów BIZ. W szacowanych modelach uwzględniono także dodatkowo potencjalną endogeniczności mas w modelach grawitacji, którymi są wartości PKB per capita obydwu krajów. Włączenie ich do zbioru zmiennych powiązanych relacją kointegrującą w testach Pedroniego nie prowadzi jednak w każdym przypadku do odrzucenia hipotezy zerowej o braku kointegracji.

***

The causal relationships between bilateral trade, FDI and migration flows in the group of developed countries

Abstract
The aim of this paper is an empirical identification of relationships between bilateral trade, FDI and migration flows in the developed countries. On the basis of the results of unit root tests, cointegration tests and causality tests the gravity models of each of the three processes were formulated, taking into account the causal relationships between them. In order to estimate these models the PMG estimator was used, which takes into account the heterogeneity of individuals in the panel. The estimation was made for baseline research sample as well as for its restrictions on selected pairs of developed countries. A sufficiently large number of observations has been reached in the research period of 1990–2014. The results of the analysis indicate a significant positive long-term impact of bilateral trade on its FDI flows coming from a trading partner. Furthermore the size of migrants coming to the importer’s country stimulates the international trade. Additionally, some of the causality tests identify twoway causal relationship between trade flows and FDI stocks. Besides, the estimated models also include potential endogeneity of the masses in the gravity models, which are GDP per capita of both countries. However, their inclusion in the set of variables related by co-integrating relationship in the Pedroni tests does not lead in each case to rejection of the null hypothesis of no cointegration.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671