Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marta Kuc

Konwergencja społeczna i ekonomiczna regionów państw nordyckich

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza konwergencji społecznej i ekonomicznej w regionach państw nordyckich. Do analizy obu typów konwergencji wykorzystano przestrzenne modele panelowe. Analiza statystyki I Morana wskazała na zasadność uwzględniania komponentu przestrzennego w modelach dotyczących zarówno wielkości PKB per capita, jak i syntetycznego miernika poziomu życia ludności. Nie udało się oszacować modelu o odpowiedniej jakości dla konwergencji społecznej. W przypadku konwergencji ekonomicznej najlepszy okazał się model SLM_FE, który wskazał na występowanie konwergencji typu beta. W przypadku konwergencji ekonomicznej zbadano również występowanie konwergencji typu sigma. Z analizy wynika, że dysproporcje w podziale PKB per capita między regionami państw nordyckich maleją w tempie 0,2% rocznie.

***

Social and economic convergence in Nordic countries regions

Abstract
The aim of this article is to investigate the process of social and economic convergence among Nordic countries regions employing a spatial panel data approach. The result shows the presence of spatial relationships in the distribution of GDP per capita and the standard of living in the regions of the Nordic countries in the 2000–2014 period. In the case of social convergence, none of the estimated models have good enough quality. Therefore, it can not be inferred either the existence or the absence of social b convergence. For the economic convergence analysis, the best was the spatial autoregression model with fixed effects. The analysis revealed the existence of ? convergence, however, the pace of convergence is low and is only 2% per year. For economic convergence the occurrence of convergence sigma was also tested. The analysis shows that disparities in the distribution of GDP per capita among regions are decreasing at a rate of 0.2% per year.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671