Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Bartosz Witkowski

Czynniki wzrostu akcji kredytowej w krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej

Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia czynniki wzrostu akcji kredytowej, których analiza nie jest nowa w literaturze, jednakże wykorzystano w niej nowe zmienne, takie jak zmienna sztuczna kryzysu, indeks sieci bezpieczeństwa finansowego (FSN) oraz zmienna sztuczna dotycząca formacji politycznych rządzących w danym kraju. Analizie poddano wzrost akcji kredytowej w 20 krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej (EWŚP) ze specjalnym uwzględnieniem typu własności (banki państwowe, banki będące własnością: międzynarodowych banków rozwoju, banków zagranicznych oraz krajowego kapitału prywatnego). Wykorzystano analizę danych panelowych w kontekście danych banków połączonych z danymi makroekonomicznymi dla lat 1995–2014 (ponad 3500 obserwacji). Stwierdzono, że banki będące własnością banków rozwoju były najmniej ekspansywne w zakresie wzrostu akcji kredytowej. Ponadto, wzrost akcji kredytowej był najwyższy, jeżeli formacja rządząca reprezentowała „centrum”. Kryzys nie miał negatywnego wpływu na wzrost akcji kredytowej, chociaż należy wziąć pod uwagę to, że w krajach EWŚP kryzysy bankowe występowały sporadycznie.

***

Determinants of the credit growth in CESEE countries

Abstract
Although the issue of determinants of the credit growth is not new in the literature, we re-examine this issue, taking into account some novel variables, such as the crisis dummy, the financial safety net (FSN) index and the ruling party dummies. In this study we analyse the credit growth in 20 countries from Central, Eastern and South-Eastern Europe (CESEE) with a special focus on the ownership structure of banks (state-owned, owned by international development banks, foreign-owned and domestic private-owned). We apply panel data regression to bank-level data, combined with country-specific data for the period from 1995 to 2014 (more than 3.500 observations). We find that banks owned by development banks are the least expansive, while state-owned banks are the most expansive in the growth of credit. Moreover, the credit growth was the highest when the ruling party is marked as ‘centrist’. The crisis does not have a negative impact on the credit growth, however, there have been not too many crisis events in CESEE countries.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671