Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Mariusz Próchniak, Katarzyna Wasiak

Wpływ sytuacji makroekonomicznej na stabilność systemu finansowego w krajach UE

Streszczenie
Badanie dotyczy zależności między sytuacją makroekonomiczną a stabilnością systemu finansowego na gruncie teoretycznym i empirycznym. W części empirycznej jest weryfikowany wpływ kilku zmiennych makroekonomicznych na stabilność systemu finansowego, mierzoną udziałem kredytów zagrożonych w całości kredytów, zmianami (w wartości bezwzględnej) nominalnego efektywnego kursu walutowego oraz wskaźnikami ROA i ROE dla sektora bankowego. Analiza obejmuje 28 krajów UE i okres 1996–2015 lub 2006–2015. Wyniki sugerują, że wyższy poziom PKB per capita, przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz dobra sytuacja fiskalna prowadzą do większej stabilności sektora finansowego.

***

The impact of macroeconomic performance on the stability of financial system in the EU countries

Abstract
This study analyzes the relationship between macroeconomic performance and financial system stability in the theoretical and empirical perspective. The empirical part verifies the impact of a few macroeconomic variables on the financial system stability proxied by bank nonperforming loans to total gross loans, absolute change in the index of nominal effective exchange rate, the ROA and ROE indices for deposit takers. The analysis includes 28 EU countries and the 1996–2015 or 2006–2015 period. The results indicate that the increase in the GDP per capita level and the acceleration of economic growth as well as good fiscal stance all lead to greater stability of the financial sector.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671