Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Brodzicki

Rola luki technologicznej w handlu Polski. Estymacja panelowa modelu grawitacji

Streszczenie
W niniejszej pracy przeanalizowano rolę luki technologicznej w wyjaśnianiu intensywności polskiego eksportu w latach 1999–2011 w panelu obejmującym wszystkich partnerów handlowych Polski. W tym celu zbudowano podstawowy model empiryczny eksportu na podstawie podejścia grawitacyjnego, który w kolejnym kroku został poszerzony o różne miary luki technologicznej. Okazało się, że odgrywa ona znaczną rolę w determinowaniu intensywności polskich stosunków handlowych. Polska eksportuje przede wszystkim do krajów będących na podobnym poziomie zaawansowania technologicznego. Przetestowano wiarygodność wyników i stwierdzono, że wpływ luki technologicznej różni się w zależności od poziomu technologicznego grup partnerów handlowych.

***

The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework

Abstract
The objective of this paper is the analysis of the role of technology gap in explaining the aggregate intensity of Polish exports over the period 1999–2011 in a panel of all possible Polish trade partners. We construct a basic export model in a gravity framework and further augmented by incorporating various measures of technological gap. We find it to play a substantial role in determining the intensity of Polish trade relations. In general, Poland exports more to countries at the similar level of technological sophistication. We test the robustness of the results and find that the impact of technology gap varies with respect to different groups of partners depending on their technological level.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671