Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karol Partyka

Zróżnicowane reakcje w ramach polityki pieniężnej na wydarzenia giełdowe w modelu losowych współczynników

Streszczenie
Zamiarem autora niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania reakcji w ramach polityki pieniężnej banków centralnych na wydarzenia na rynku kapitałowym. W tym celu oszacowano empiryczny model panelowy polityki pieniężnej, badający zależność pomiędzy stopami międzybankowymi a głównym indeksem lokalnego rynku kapitałowego. Dokonano tego na podstawie danych miesięcznych pochodzących z krajów Europy Centralnej prowadzących politykę bezpośredniego celu inflacyjnego. Nie znaleziono dowodów na to, że kraje te stosowały w badanym okresie politykę „przeciwstawiania się wiatrowi”. Rezultaty sugerują, że polityka pieniężna była zbyt luźna w badanym okresie i mogła się przyczynić do niestabilności cen na rynku kapitałowym

***

Heterogeneous monetary policy reaction to stock market events in a random coefficients model

Abstract
The aim of the article is to analyze the heterogeneity of monetary policy reaction to stock market events. To this end an empirical model based on the Taylor rule was estimated, which investigated the relationship between interest rates on interbank markets and the main index of the local stock exchange. The empirical model uses monthly data from four countries using the strategy of inflation targeting from the Central Europe in the years 2001–2015. Estimates were obtained using random coefficients, because of the expected heterogeneity of the reaction between countries. The results suggest that the monetary policy was more accommodative then the policy implied by inflation targeting and might have exacerbated the asset price bubbles. No evidence of the leaning against the wind polices were found.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671