Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bartosz Olesiński, Marek Rozkrut, Andrzej Torój

Pomiar skutków short-termismu dla biznesu – wyniki badania ekonometrycznego na próbie europejskich przedsiębiorstw

Streszczenie
Problem tzw. short-termismu prowadzi do nadmiernej koncentracji kadry zarządzającej na celach krótkookresowych, często kosztem wartości przedsiębiorstwa w długim okresie. W celu zbadania skutków tego zjawiska wykorzystujemy panel 1024 największych przedsiębiorstw notowanych na giełdach w Europie w latach 1998–2013. W naszych specyfikacjach badamy wpływ stażu prezesa, ściśle związanego ze zjawiskiem short-termismu, na kapitalizację rynkową i rentowność (wskaźnik ROE) firmy, rozróżniając przy tym efekty krótko- i długookresowe. W celu zbadania konsekwencji short-termismu dla spółki w krótkim okresie i rozwiązania problemu endogeniczności stażu prezesa wykorzystujemy wielorównaniową uogólnioną metodę momentów (system GMM) i porównujemy uzyskane wyniki z bardziej standardowymi specyfikacjami panelowymi. Z kolei długookresowy wpływ poszczególnych zmiennych na wyniki firmy analizujemy poprzez wykorzystanie modeli przekrojowych, opartych na długookresowych transformacjach naszego zestawu danych. Uzyskane wnioski wskazują, że dłuższy staż prezesa prowadzi do poprawy wyników firmy, m.in. ze względu na większą skłonność do ponoszenia nakładów inwestycyjnych, które – mimo negatywnego wpływu na kapitalizację rynkową w krótkim okresie – w dłuższej perspektywie zwiększają wartość przedsiębiorstwa i jego średnią rentowność.

***

Measuring the consequences of short-termism in business – the econometric evidence for a sample of European companies

Abstract
The problem of short-termism leads to too much focus of the executives on short- -term goals at the cost of long-term objectives of their firms. In order to investigate the consequences of this phenomenon, we use the panel data on 1024 of the largest companies listed on the European stock markets over the 1998–2013 period. In our econometric specifications, we measure the consequences of short-termism, distinguishing between the short- and long-run effects of CEO tenure on the company’s performance, approximated by its market capitalization and ROE. In order to investigate the impact of short-termism on the company’s performance in the short run and to account for the potential endogeneity of CEO tenure, we use the system GMM and compare it with more standard panel specifications. As regards the measurement of the long run impact of distinct variables on the company’s performance, we use the cross-sectional models based on the long-run transformations of our dataset. Our results show that the longer the CEO tenure, the better the company’s performance due to, among other things, a higher propensity to invest, which – despite adversely affecting company’s market capitalization in the short run – increases the company’s long-term value and average profitability.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671