Zeszyt 41/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Pawłowska

Determinanty rentowności polskich banków. Czy paradygmat structure–conduct–performance działa w polskim sektorze bankowym?

Streszczenie
Celem pracy jest zbadanie wpływu struktury sektora bankowego i zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rentowność banków komercyjnych w Polsce na przestrzeni 15 lat (1997–2012, czyli przed globalnym kryzysem finansowym z 2008 r. i podczas niego). W badaniu przetestowano paradygmat struktura–taktyka–wynik (ang. structure– conduct–performance – SCP) oraz hipotezę tzw. względnej struktury rynku (relative market power hypothesis – RMP). Ponadto zbadano wpływ cyklu koniunkturalnego na rentowność banków. Ponieważ zmiany struktury rynku kształtuje udział kapitału zagranicznego, przeanalizowano również wpływ kapitału zagranicznego na rentowność. W badaniu wykorzystano dane panelowe pochodzące z polskich banków komercyjnych oraz dane makroekonomiczne z Głównego Urzędu Statystycznego. W badaniu wykorzystano uogólnioną metodę momentów (ang. GMM).

***

Determinants of profitability of the Polish banks: does the SCP paradigm work in Poland?

Abstract
The study examines the impact of banking-sector structure and macroeconomic changes on bank profitability in the Polish banking sector over the fifteen years (i.e., prior to and during the global financial crisis of 2008) for the period 1997–2012. The model developed in this paper incorporates the Structure-Conduct-Performance (SCP) hypothesis, as well as the Relative Market Power Hypothesis (RMP). Furthermore, this paper also examines whether the business cycles affect the profit of Polish banks. Finally, this paper tests the impact of foreign capital on the profitability of Polish banks. Empirical results based on panel data set describing both micro-level and the macro- find evidence only of RMP hypothesis. As in other countries, the profitability of commercial banks in Poland are contingent upon the business cycle.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 41

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671