Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Barbara Cieślik, Damian Sulik

Deterministyczna analiza systemu bonus-malus

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest deterministyczna analiza systemu bonus-malus. Ten rodzaj analizy, ze względu na swą prostotę, jest możliwy do wykonania zarówno przez ubezpieczyciela, jak i przez klienta. Prowadzi do podobnych wniosków jak rozpowszechniona w literaturze przedmiotu, lecz wymagająca znajomości rachunku prawdopodobieństwa i wiedzy z zakresu procesów stochastycznych analiza probabilistyczna. Dodatkową zaletą analizy deterministycznej jest też to, że pozwala śledzić realnie odczuwane przez ubezpieczonego konsekwencje stosowania przez ubezpieczyciela systemu bonus-malus o określonej konstrukcji przy różnych scenariuszach dotyczących przebiegu historii ubezpieczenia. Jako ilustracja zostały wybrane dwa systemy Towarzystwa Ubezpieczeń Uniqa z polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Najważniejszym wnioskiem z porównania obu systemów na gruncie analizy deterministycznej jest to, że nowy system, mimo możliwości szybszego awansu, trudno uznać za bardziej korzystny od starego dla kierowców rzadko zgłaszający szkody, podczas gdy kierowcy szkodowi są w nowym systemie traktowani wyraźnie łagodniej.

***

Deterministic analysis of the bonus-malus system

Abstract
Many books and papers have discussed the probabilistic analysis concerning the bonus-malus systems (BMS). However, the deterministic approach leads to similar results and is much easier and more understandable to both sides of the insurance contract: the insurers and the customers. Its simplicity is its power – deterministic analysis can show the insurer how their clients see their system and what is important to them when they are comparing and choosing among different BMSs on the market. This article presents an example of a deterministic analysis of two systems offered by UNIQA in Poland – the old one and the new one. They have been chosen as an illustration of one of the trends that can be observed in the Polish market – implementing systems that offer fast promotion to the best class. Surprisingly, our results indicate that the new system is not that attractive to better drivers. In fact, those who benefit more after the change are the worst drivers.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671