Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Daniel Sobiecki

Predykcja szkód z uwzględnieniem zależności w ubezpieczeniach AC i OC komunikacyjnym

Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest predykcja szkód z uwzględnieniem zależności między dwiema liniami biznesowymi w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wykorzystano wielowymiarowe modele wiarygodności do oszacowania korekty składki ze względu na historię szkodową klienta. Prezentowany model jest uogólnieniem modelu Bühlmanna–Strauba i pozwala analizować wpływ nie tylko liczby szkód, ale także momentów ich wystąpienia. Wnioski z analizy rzeczywistego portfela polis mogą być wykorzystane w sprzedaży krzyżowej ubezpieczeń AC i OC komunikacyjnego.

***

Experience rating with dependence between MTPL and MOD claims

Abstract
The subject of the article is experience rating with dependence between two lines of vehicle insurance. The paper presents the application of multidimensional credibility models, which are a generalisation of the Bühlmann-Straub model for the age of claim. Conclusions drawn from the analysis of real data portfolio can be applied in cross-selling of MTPL and MOD insurance.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671