Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Stanisław Garstka

Użyteczność bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) dla klientów zakładów ubezpieczeń

Streszczenie
Wprowadzeniu bezpośredniej likwidacji szkód jako produktu powiązanego z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych do ofert poszczególnych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce towarzyszy odpowiednia kampania informacyjna, w której na pierwszy plan są wysuwane dwa hasła. Pierwsze wskazuje na wzrost korzyści klienta, wynikający z dostępu do bezpośredniej likwidacji szkód. Drugie odnosi się do zmiany zasad konkurencji pomiędzy zakładami ubezpieczeń z cenowej na jakościową, co pośrednio oznacza, że za wyższą jakość obsługi klient będzie gotowy dopłacić. W pracy przedstawiono analizę zachowania klienta oraz zakładu ubezpieczeń. Dla uproszczenia przyjęto model rynku, na którym działają dwa zakłady ubezpieczeń – jeden z nich oferuje bezpośrednią likwidację szkód, a drugi nie. Celem analizy w szerokim ujęciu jest weryfikacja hipotez o wpływie bezpośredniej likwidacji szkód na korzyści klienta oraz przejściu od konkurencji cenowej do jakościowej. Dodatkowo weryfikowano założenia, które muszą zostać spełnione, aby dzięki wybraniu zakładu oferującego bezpośrednią likwidację szkód użyteczność dla klienta rosła.

***

Benefit from direct claim settlement for holders of MTPL contracts

Abstract
Polish insurance companies introduced the direct claim settlement (DCS) related to MTPL insurance into their offer and have organised an information campaign which highlights two main slogans. The first one evokes the benefit for the customer due to the access to such an opportunity. The second one refers to a shift in the competition on the MTPL insurance market, which will now be based on quality instead of price. It implies that the insured will be ready to pay more for better service in the form of DCS. The article presents DCS from the perspective of the insurer and the insured. The presented model includes only two insurance companies – one offering DCS and one not offering DCS. The aim of the article is to verify the hypothesis of the customer’s benefiting from DCS and the shift from price- to quality-based market competition. Moreover, the paper looks for the conditions that need to be met to provide benefits for the customer who chooses an insurer offering MTPL insurance linked with DCS services.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671