Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanisław Garstka

Systemy rozliczeń między zakładami w ramach bezpośredniej likwidacji szkód (BLS)

Streszczenie
Mianem bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) określa się proces likwidacji szkód, w którym poszkodowany ma możliwość wyboru zakładu ubezpieczeń likwidującego szkodę, tzn. może zdecydować się na likwidację szkody w zakładzie sprawcy szkody lub zakładzie, w którym sam był ubezpieczony. System BLS jest organizowany w ramach jednej grupy ubezpieczeń. Wykorzystuje się różne modele określające zakres szkód objętych BLS, zasady i sposoby rozliczeń między zakładami. W każdym z modeli jednymi z najistotniejszych elementów są zasady ustalania wysokości regresów (systemy rozliczeń między zakładami), z którymi występują zakłady likwidujące szkody na rzecz poszkodowanych do zakładów, w których ubezpieczeni są sprawcy szkody. Niniejsza praca dotyczy zasad rozliczeń między zakładami z tytułu szkód z ubezpieczeń OC p.p.m. Podjęto próbę zbadania wpływu przyjmowania różnych systemów rozliczeń między zakładami (rozliczenia według kosztów rzeczywistych i rozliczenia ryczałtowe) na sytuację finansową poszczególnych hipotetycznych zakładów ubezpieczeń i całego rynku oraz na ocenę ryzyka przyjmowanego przez poszczególne zakłady.

***

Clearing systems in Direct Claim Settlement

Abstract
Direct Claim Settlement (DCS) is a process of settling claims in which a claimant may choose between reporting damages to the perpetrator’s insurer or to their own insurer. DCS is organised within one group of insurance. There are different models determining the scope of damages covered by DCS, rules and methods of clearing accounts between the insurers. One of the most essential elements of each and every model are rules of determining the value of claim recourse between the perpetrator’s insurer and the claimant’s insurer.
In the article, the authors focus on the rules of clearing accounts between the insurers in the MTPL insurance market. In particular, the authors analyse the consequences of adapting different clearing systems, especially real or lump sum cost, and their financial impact on hypothetical insurers, the whole market, and finally on the risk assessment performed by every single insurer. Last but not least, the criteria enabling a comparison and evaluation of different clearing systems are defined.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671