Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marta Kuc

Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza procesu konwergencji społecznej w Unii Europejskiej w latach 1995–2012. Konwergencja społeczna rozumiana jest jako wyrównywanie się poziomu życia ludności. Owo zagadnienie wydaje się ważnym problemem badawczym, gdyż dążenia do poprawy poziomu życia i zmniejszania pojawiających w tym obszarze dysproporcji są jednymi z ważniejszych celów polityki społecznej Unii Europejskiej. Badania przeprowadzone przez Berbekę oraz Molina i Pursera pokazują, że do analiz zbieżności poziomu życia można z powodzeniem stosować metodologię wykorzystywaną w analizach zbieżności gospodarek. W niniejszym artykule do analizy bezwarunkowej i warunkowej beta konwergencji społecznej wykorzystano metody panelowe, co umożliwiło przeprowadzenie wiarygodnej analizy regresji oraz uwzględnienie specyfiki każdego analizowanego państwa. Badanie konwergencji poziomu życia przeprowadzono dla globalnej miary agregatowej poziomu życia, jak również dla poszczególnych grup czynników wpływających na owo zjawisko.

***

Social convergence analysis using panel­-data models

Abstract
The main goal of this article is to find out whether the process of social beta‐convergence occurs in the European Union. In this paper social convergence refers to a reduction in the dispersion of the standard of living across countries. Due to the fact that the standard of living is a multi-dimensional category the synthetic variable was used as its approximation. The existence of social convergence means that countries with the lower initial standard of living develop faster than countries with the higher initial standard of living, therefore so called "catch‐up effect" can be observed. Dynamic panel models estimated by two‐step GMM were applied to investigate whether convergence exists or not. On the basis of the obtained results the existence of social beta-convergence is confirmed.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671