Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska

Hedoniczny model cen dzieł malarzy polskich

Streszczenie
W okresie rozczarowania klasycznymi instrumentami rynku finansowego rośnie zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi, do których należą mi.in. inwestycje w dzieła sztuki. Jednakże, aby można było traktować je jako instrumenty inwestycyjne, konieczne jest chociażby przybliżone szacowanie wartości możliwych do zrealizowania stóp zwrotu. Wobec heterogeniczności obiektów występujących na rynku sztuki i braku możliwości obiektywnej ich wyceny (lub tzw. fair value) niezbędne jest konstruowanie hedonicznych indeksów cen dzieł sztuki dla określonych rynków i/lub ich segmentów. Cechą charakterystyczną tego typu indykatorów jest tzw. korekta jakościowa, którą wyznacza się na podstawie oszacowań modeli regresji hedonicznej. Modele te uwzględniają determinanty cen dzieł sztuki, wiążą cenę dzieła z subiektywnym znaczeniem, jakie dla inwestora mają cechy tego dzieła. Kluczowe pozostaje pytanie, w jaki sposób modele te powinno się konstruować i weryfikować, aby oceny ich parametrów mogły zostać wykorzystane do budowy indeksów cen analizowanych dzieł sztuki. Celem badania jest analiza wrażliwości hedonicznego indeksu cen dzieł wybranych malarzy polskich na specyfikację modeli regresji. Badania realizowano, wykorzystując dane o pracach wystawionych do sprzedaży na aukcjach w Polsce w latach 2007–2010.

***

Hedonic model of the Polish paintings prices

Abstract
Art market has been developing in Poland and it seems to be necessary to evaluate changes of prices at the art market. In the paper we present hedonic regressions describing prices of paintings produced by 11 Polish artists whose artworks were traded the most often in years 2007–2010. Models are estimated, employing data concerning 750 objects sold on auctions that held in Poland. These models are needed to evaluate hedonic price indexes. The aim of the research is to find out if the model specification influences the hedonic index. The results of our investigation show that the regression specification and the model properties essentially affect value of price indexes.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671