Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Łukasz Goczek, Dagmara Mycielska

Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie

Streszczenie
Można przyjąć, iż wraz z zacieśniającą się współpracą ekonomiczną i finansową będzie się pogłębiał proces konwergencji gospodarczej między krajami strefy euro a pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Oczekiwać można zatem zarówno coraz silniejszej synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach, jak i wysokiej korelacji działań podejmowanych przez władze tych krajów w reakcji na szok zewnętrzny. Jeśli kraje te cieszą się pełną swobodą kształtowania polityki pieniężnej, tj. możliwością swobodnego kształtowania stóp procentowych, występowanie zależności krótko- i długookresowej między stopami procentowymi tych krajów może być przejawem faktycznej konwergencji realnej. W celu zbadania tej zależności w artykule przedstawiono analizę empiryczną zależności między stopami procentowymi rynków międzybankowych strefy euro oraz wybranych krajów Europy Środkowej, należących do Unii Europejskiej. Użyto danych dziennych z lat 2001–2014. Ze względu na spodziewaną heterogeniczność dostosowań w krótkim i długim okresie oraz nieobserwowalną zależność krzyżową pomiędzy jednostkami obserwacyjnymi w panelu zastosowano dwa modele - Pooled Mean Group oraz Mean Group. Oszacowania modelu poprzedziły testy stacjonarności i kointegracji panelowej.

***

Heterogeneous monetary policy in short‐run and long‐run

Abstract
The article discusses the results of an empirical analysis examining the relationship between interest rates on interbank markets in the euro area and selected Central European countries belonging to the European Union. The study uses daily data for the years 2001–2013. Due to the heterogeneity of the expected adjustments in the short and long run and unobservable cross-dependence between the observational units two models were used Pooled Mean Group and Mean Group. Estimates of the model were preceded by tests of stationarity and panel cointegration.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671