Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Łukasz Goczek, Katarzyna Kurowska, Kamil Zduniuk

Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo­-Wschodniej

Streszczenie
W artykule podjęto zagadnienie zależności pomiędzy rozwojem rynków kapitałowych i wzrostem gospodarczym. Prezentowane w nim badanie polegało na analizie ekonometrycznej wpływu rynków kapitałowych na wzrost gospodarczy na próbie 16 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej od początków powstania rynków giełdowych w tych krajach. Jako zmienne objaśniające zostały użyte najczęściej wykorzystywane w literaturze wskaźniki giełdowe: kapitalizacja rynku, jego obroty, liczba notowanych spółek, wielkość głównego indeksu, a także płynność rynku (mierzona jako stosunek obrotów do kapitalizacji). Zmienną objaśnianą, która mierzy rozwój gospodarczy, jest stopa wzrostu PKB per capita. Przy wykorzystaniu szerokiego zakresu estymatorów panelowych otrzymano wyniki estymacji, które w większości potwierdzają pozytywny wpływ rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy. Prezentowane wyniki wskazują też na to, że kluczowa dla uzyskanej dodatniej korelacji jest przede wszystkim efektywność funkcjonowania giełdy.

***

Stock market development and economic growth in CEE countries

Abstract
The article investigates impact of capital markets on economic development using a sample of 16 CEE countries since the establishment of their stocks markets. Most commonly used stock indicators are utilized as independent variables: market capitalization, its turnover, number of listed companies, main index value and market liquidity (measured with turnover to capitalization ratio). The results, obtained using wide range of panel estimators, mostly confirm the positive impact of capital market on economic development. The presented estimations also indicate that the efficiency of stock exchange is crucial for the positive correlation to occur.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671