Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Hanna Dudek

Zmiany w zakresie udziałów wybranych wydatków konsumpcyjnych w Unii Europejskiej a problem skal ekwiwalentności

Streszczenie
W pracy podjęto temat zmian ekonomii skali w krajach Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych o wydatkach konsumpcyjnych typowych dóbr publicznych i prywatnych przeciętnych gospodarstw domowych w UE. Wykorzystano dane Eurostatu z lat 2004–2012. Do oszacowania parametrów dynamicznych modeli panelowych zastosowano systemowy estymator uogólnionej metody momentów. Stwierdzono, że konsumpcja analizowanych dóbr upodobniała się. To oznacza, że zastosowanie wspólnych skal ekwiwalentności w 2012 r. było bardziej uzasadnione niż w 2004 r.

***

The changes of selected consumer spendings in the EU and the problem of equivalence scales

Abstract
The paper investigates the changes in the field of economy scale of households’ consumption in the European Union countries. The data in this study comes from the Eurostat database and cover the period between 2004 and 2012. In dynamic panel models the so‐called system GMM estimator is employed. It is found that during the period 2004–2012 the ‘catching up’ process in the field of economy scale took place. This means that the use of a common equivalence scale in EU was more reasonable in 2012 than in 2004.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671