Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jerzy Marzec, Andrzej Pisulewski

Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie

Streszczenie
Celem artykułu była analiza efektywności technicznej gospodarstw mlecznych w ujęciu bayesowskim. Omówiono specyfikację mikroekonomicznej funkcji produkcji na podstawie danych panelowych, pochodzących z polskiego FADN (ang. Farm Accountancy Data Network). Główne rezultaty badań uzyskano z wykorzystaniem bayesowskich stochastycznych modeli granicznych. Wyniki te wskazały na najwyższą elastyczność wielkości produkcji względem nakładów zwierząt gospodarskich, natomiast najniższą względem nakładów pracy. Ponadto stwierdzono rosnące korzyści skali w próbie. Średni poziom efektywności technicznej gospodarstw mlecznych w badanym okresie wyniósł 84%. Wśród analizowanych jakościowych determinant nieefektywności technicznej istotne statystycznie okazały się: specjalizacja, wielkość ekonomiczna gospodarstwa i subsydia do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dwie pierwsze są czynnikami pozytywnie wpływającymi na efektywność techniczną, natomiast wspomniane dopłaty negatywnie oddziaływały na kształtowanie się poziomu efektywności technicznej.

***

Microeconometrics analysis of dairy farms technology in Poland: a Bayesian approach

Abstract
The aim of the research was the technical efficiency analysis of Polish dairy farms in a Bayesian framework. We have specified the microeconomic production function based on panel data, derived from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). We have obtained the main results employing the Bayesian Stochastic Frontier Analysis. The results show highest output elasticity of livestock and the lowest of labour. The Polish dairy farms mainly operated under increasing returns to scale. In the covered period the average technical efficiency of Polish dairy farms equals to 84%. Among analyzed determinants of inefficiency specialization, the farm’s economic size and LFA subsidies were statistically significant. The first two of the above mentioned positively influenced the technical efficiency of dairy farms, whereas LFA subsidies negatively contributed to level of technical efficiency.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671