Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Aleksandra Parteka, Joanna Wolszczak‐Derlacz

Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input‐Output Database)

Streszczenie
W niniejszym artykule prezentujemy analizę dotyczącą dwóch aspektów nierówności płacowych - zróżnicowania płac pomiędzy krajami oraz zróżnicowania płac pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników (podział ze względu na poziom wykształcenia). Badanie jest oparte na danych sektorowych z baz World Input-Output Database (WIOD) oraz WIOD’s Socio-Economic Accounts (2013), które stanowią znaczne rozszerzenie poprzedniej bazy - EUKLEMS. Badanie dotyczy 27 krajów UE (1995–2009) oraz 13 sektorów przemysłu przetwórczego. Ramy teoretyczne analizy odnoszą się do tzw. kanonicznego modelu a’la Acemoglu & Autor. Oszacowany model empiryczny konwergencji warunkowej wskazuje, że proces wyrównywania płac w Unii Europejskiej jest bardzo powolny. Jednocześnie w artykule zostały udokumentowane zmiany w relacji płac pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych, które miały miejsce w UE. W świetle oszacowanych parametrów modelu zmiany w otwartości handlowej i procesy outsourcingu nie znalazły się wśród ekonomicznie istotnych czynników wpływających na oba aspekty nierówności płacowych w UE.

***

Wage dispersion in European Union - evidence from new panel data from WIOD (World Input­-Output Database)

Abstract
Main aim of this paper is to present new evidence concerning the dispersion of wages across European Union and its evolution in recent years. Using statistics from newly released World Input-Output Database (containing input-output tables and socio-economic accounts) we construct a panel of 27 EU countries and 13 manufacturing sectors observed in the period 1995–2009. Input-output tables are used to measure the intensity of international outsourcing, considered as one of the factors influencing wage patterns. Through the estimation of a dynamic model of conditional wage convergence we show that the wages of less skilled workers are more exposed to the pressure stemming from offshoring practices.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671