Zeszyt 34/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karolina Lewandowska‐Gwarda

Analiza przestrzennego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce w latach 2009-2012

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania wynagrodzeń przeciętnych według powiatów w Polsce w okresie 2009-2012. W opracowaniu wykorzystano metody GIS i ESDA w celu wizualizacji danych oraz identyfikacji interakcji przestrzennych zachodzących w kształtowaniu się wynagrodzeń w powiatach. Podjęto również próbę budowy wielorównaniowego modelu regresji przestrzennej, w którym dodatkowo wprowadzono obrazy przestrzenne zmiennych niezależnych. Zastosowanie modelu jako narzędzia analizy danych panelowych umożliwiło sformułowanie wniosków na temat wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych na kształtowanie się wynagrodzeń przeciętnych w Polsce w badanym okresie, przy jednoczesnym uwzględnieniu oddziaływania aspektów przestrzennych.

***

Average wages in Poland (2009-2012) - analysis of spatial diversity

Abstract
The aim of this paper is to present results of spatio-temporal analysis of average wages in Poland. This analysis was done on poviat level in 2009–2012. Geographic information system and exploratory spatial data analysis tools are implemented for spatio-temporal data visualization and identification of spatial interactions that appear between poviats. Multiequation spatial autoregressive and cross regressive model is used to describe average wages according to selected socio­ economic variables.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 34

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671