Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Robert Kruszewski

Dynamika modelu konkurencji doskonałej z oczekiwaniami po stronie popytowej

Streszczenie
Głównym celem opracowania jest zbadanie wpływu prostego mechanizmu oczekiwań na dynamikę modelu konkurencji doskonałej. Badany model jest nieliniowym układem dynamicznym z czasem dyskretnym. Udowodnione zostanie twierdzenie o istnieniu równowag stacjonarnych. Podane zostaną warunki gwarantujące lokalną asymptotyczna stabilność tychże równowag. W badanym modelu zachodzi bifurkacja podwajania okresu, w wyniku której pojawiają się atraktory okresowe. Opisany zostanie wpływ zmiennych egzogenicznych na dynamikę modelu.

***

The Demand-Supply Model with Expectations. Complex Economic Dynamic

Abstract
We investigate the dynamics of the nonlinear demand-supply model with expectations. We investigate the impact of expectations on the dynamics of the price. We determine the equilibria and investigate their local asymptotic stability. The global behaviour of the market is analysed numerically. We present the bifurcation diagrams for each parameter and localize those values, for which the system indicates complex behaviour. We investigate how the dynamics of the model depends on the parameters. We present analytical results whenever it is possible and numerical simulations of the more interesting occurrences.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671