Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kamil Jodź

Stochastyczne modelowanie intensywności zgonów na przykładzie Polski

Streszczenie
W artykule zostaną przedstawione różne sposoby stochastycznego modelowania polskiej intensywności zgonów. Zaprezentowane zostaną dwa, popularne w ostatnich latach podejścia: model Lee-Cartera oraz model Renshaw-Habermana. Za pomocą powyższych modeli można uchwycić efekt starzenia się populacji związany zarówno z latami kalendarzowymi, jak i z generacją (kohortą), do której należą badane osoby. Zaletą tych modeli jest również możliwość ekstrapolacji poszczególnych oszacowanych składników. Pozwala to na stworzenie dla Polski prognoz intensywności zgonów. W artykule zostanie również zaprezentowane porównanie powyższych modeli oszacowanych na podstawie polskich danych oraz analiza dalszego trwania życia. Badania zostały przeprowadzone dla obu płci.

***

Stochastic modeling the mortality in Poland

Abstract
In this work I’ll consider different ways of modeling mortality in Poland. I’ll present two approaches (popular in recent years): Lee-Carter model and Renshaw-Haberman model. With these models, we can capture the age-period effects and cohort effect of an aging population. The advantage is also the possibility of extrapolating the estimated components. This allows to create projections of Polish mortality. At the time of speech I’ll make a comparison of these models for Polish data and I’ll examine life expectancy. The study will make for both sexes.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 31

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671