Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jerzy Marzec, Andrzej Pisulewski

Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011

Streszczenie
Celem artykułu była ekonometryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją mleka w Polsce. Przede wszystkim zaprezentowano konstrukcję i założenia stochastycznej granicznej funkcji produkcji w przypadku danych panelowych. Następnie omówiono szczegółową specyfikację mikroekonomicznej funkcji produkcji na podstawie danych panelowych, pochodzących z polskiego FADN (ang. Farm Accountancy Data Network). Główne rezultaty badań uzyskano w ramach funkcji translogarytmicznej. Wyniki te wskazały na rosnące korzyści skali w próbie, a średni poziom efektywności polskich farm wyniósł 69%. Dokonano również identyfikacji zmiennych egzogenicznych (tj. specjalizacji i wielkości gospodarstw), które okazały się źródłem istotnych różnic w poziomach efektywności badanych producentów mleka

***

Econometric analysis of the technical efficiency of milk farms in Poland in the 2004-2011 period

Abstract
The aim of the research was the analysis of Polish dairy farms technical efficiency using 2004-2011 panel data. In particular, the design and assumptions of frontier stochastic production function for panel data has been presented. Further, a detailed specification of microeconomic production function based on panel data, derived from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network) has been discussed. The key findings were obtained using translog function. The results show the increasing returns to scale and that in the analyzed period the average efficiency level of Polish dairy farms equals to 69%. Moreover, the exogenous variables affecting the level of average farm efficiency were identified, namely; specialization level, farm land size and economic farm size, which are the source of significant differences in the levels of efficiency of dairy farmers surveyed.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671