Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Staszkiewicz

Czy Bazylea zmieniła kapitały?

Streszczenie
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy czynników wpływających na poziom kapitałów własnych na rynku firm inwestycyjnych w okresie 2000–2011 na próbie 11 przedsiębiorstw (domów maklerskich). Zastosowano badanie modelem liniowym oraz analizę z wykorzystaniem efektów stałych i losowych dla danych panelowych. Próba obejmowała 121 rocznych sprawozdań finansowych podmiotów inwestycyjnych. Bez względu na dobór metody poziom kapitału własnego przedsiębiorstw inwestycyjnych nie wskazuje powiązania z typem opinii biegłego rewidenta czy podstawowymi wymogami kapitałowymi. Jednakże zidentyfikowano związek między wielkością środków pieniężnych oraz wdrożeniem Nowej Umowy Kapitałowej (CRD II) na rynku firm inwestycyjnych. Wykazano silny związek wyniku brutto przed opodatkowaniem a poziomem kapitału własnego. Uzyskano niejednoznaczne wyniki w zakresie istotności wpływu przepływów pieniężnych netto, wdrożenia wymogów kapitałowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz polityki dywidendowej podmiotów. Zidentyfikowano obszary dalszych, potencjalnych badań.

***

Did Basel change equity?

Abstract
The article addresses the consequences of implementation the Basel Accord to the Polish Broker-Dealers market. The research problem constitutes the observation that the market is over-liquid in terms of the capital coverage, thus the change of the capital requirements does not constitute an significant incentive for the capital injection into the existing companies. By application of the panel regression, fixed and random, a sample of broker-deals companies was examined for a period of 10 years 2001–2010. The results indicate that the implementation of the Basel Accord changed significantly the level of the brokers equity while maintaining the relatively unchanged level of requirement on the minimal level. The incentive for capital increase was likely the qualitative requirement imposed over companies to perform the stock take of all significant risk resulting in the budgeting of excessive capital buffer.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671