Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Barbara Dańska-Borsiak

Migracje do podregionów według typów; wpływ czynników ekonomicznych i gospodarki opartej na wiedzy

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie wpływu poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w tym kapitału ludzkiego, a także innych czynników ekonomicznych na napływ migracji według typów podregionów. W tym celu skonstruowano własną miarę kapitału ludzkiego oraz wydzielono podregiony miejskie i okołomiejskie. Do estymacji zastosowano metodę Hausmana–Taylora.

***

Migrations towards subregions: the influence of economics factors and knowledge-based economy

Abstract
In the paper the impact of the knowledge-based economy, especially the human capital level on the migration inflow is analyzed. Other economic determinants are also taken into consideration, according to different types of NUTS-3 regions. An author’s measure of human capital was constructed. Among the NUTS-3 regions two groups were discriminated: city-regions and around-city-regions. The inference was based on the Hausman–Taylor estimator.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671