Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Białowolski, Dorota Węziak-Białowolska

Priorytety płatności polskich gospodarstw domowych – zastosowanie podejścia eksploracyjnego w konfirmacyjnej analizie czynnikowej

Streszczenie
Artykuł ma na celu z jednej strony zaprezentowanie postaw polskich gospodarstw domowych w zakresie obsługi zobowiązań płatniczych, z drugiej zaś strony – prezentację nowego podejścia do modelowania zmiennych ukrytych – konfirmacyjnej analizy czynnikowej z wkomponowanym podejściem eksploracyjnym (E-CFA). W toku analiz zidentyfikowano trzy grupy zobowiązań płatniczych charakteryzujących się podobną percepcją dotyczącą priorytetów ich regulowania w przypadku wystąpienia problemów finansowych. Były to: (1) zobowiązania mieszkaniowe, (2) zobowiązania kredytowe, (3) zobowiązania pozostałe. Ponadto wskazano cechy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych wpływające na postawy w zakresie regulowania zobowiązań. Okazało się, że gospodarstwa domowe różnią się istotnie postawami w zakresie priorytetów obsługi zobowiązań płatniczych w zależności od poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego, wieku głowy gospodarstwa domowego oraz dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Natomiast istotne różnice w postawach nie występują w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania.
Ze względu na ograniczenia zarówno eksploracyjnej jak i konfirmacyjnej analizy czynnikowej do identyfikacji postaw w zakresie obsługi zobowiązań płatniczych zastosowano integrującą te dwa podejścia konfirmacyjną analizę czynnikową z podejściem eksploracyjnym. Analizy prowadzono na danych zebranych w ramach badania Consumer Finance prowadzonego wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, które przeprowadzono w lipcu 2011 roku na 829 elementowej próbie gospodarstw domowych.

***Abstract
The paper aims to present both payment priorities of Polish households and a novel approach to modeling latent variables - exploratory factor analysis in the confirmatory framework (E-CFA). In the course of analysis three groups of payment priorities were identified. These were: (1) housing maintenance, (2) credit commitments, and (3) other liabilities. Additionally, the influence of socio-economic characteristics of households on the attitudes connected with different payment priorities was checked. It turned out that household’s attitudes differed significantly with respect to payment obligations depending on the level of education of a household’s head, age of household’s head and income per capita of a household. However, significant differences in attitudes were not identified with respect to the size of place of residence.
Due to limitations in identification of the attitudes regarding payment priorities of both exploratory and confirmatory factor analysis, an approach integrating the two, namely exploratory factor analysis in the confirmatory framework was applied. Analyses were conducted on the data collected in the Consumer Finance Survey conducted jointly by the Conference of Financial Companies in Poland and Institute for Economic Development Warsaw School of Economics. The data were gathered in July 2011 and the sample consisted of 829 Polish households.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671