Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Podogrodzka

Determinanty przestrzennego zróżnicowania płodności w Polsce w latach 1999-2009

Streszczenie
Obserwowane od lat zmiany w natężeniu dzietności oraz wzorca płodności w Polsce nie przebiegają podobnie według województw. Celem artykułu jest ukazanie tych przekształceń oraz określenie czynników je determinujących. Zakładamy, że w regionach charakteryzujących się wyższym zagrożeniem bezrobocia oraz „nowoczesnym” stylem życia będziemy mogli zaobserwować niższą płodność oraz wyższe zaawansowanie wzorca płodności. W przypadku zmiennych określających stabilność zatrudnienia oraz lepszą dostępność do instytucjonalnej opieki nad małym dzieckiem sytuacja będzie kształtować się odwrotnie.

***Abstract
Observed for years, changes in the intensity of the fertility and pattern of fertility in Poland does not proceed similarly by provinces. Purpose of the article is a demonstration of these transformations and to identify the factors which determine them. We assume that in regions with a higher risk of unemployment and the "modern" style of life we will be able to observe lower fertility and higher performing pattern of fertility. In the case of variables determining the stability of employment and a better accessibility to institutional care for small children, the situation will develop.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671