Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Paweł Strzelecki

Zastosowanie dynamicznej metody kohortowej do prognozowania liczby pracujących w rolnictwie w Polsce

Streszczenie
Celem opracowania jest zastosowanie dynamicznej metody kohortowej do projekcji zmian liczby i struktury wieku pracujących w rolnictwie w okresie 2010-2060. Metoda ta została spopularyzowana w prognozowaniu podaży pracy poprzez opracowania OECD oraz Komisji Europejskiej. W zastosowaniu do projekcji liczby osób pracujących w rolnictwie umożliwia uwaglednienie istotonych w przeszłości efektów kohortowych. Projekcja dokonana tą metodą została dokonanana przy założeniu stabilizacji napływów i odpływów do pracy w rolnictwie w kolejnych generacjach na poziomie obserwowanycm w latach 2005-2010 oraz wykorzystaniu projekcji ludności Polski przygotowanej przez Eurostat (EUROPOP2011). Wyniki projekcji wskazują, że do 2060 roku liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym może zmniejszyć się z prawie 2 mln w 2010 roku do około 640 tys., co pociągnie także spadek odsetka pracujących w rolnictwie z ok. 13% do około 6% ogółu pracujących w gospodarce. Około 2020 roku Polska powinna osiągnąć odsetek pracujących w rolnictwie poniżej obserwowanego w 2008 roku w Grecji i Portugalii, krajach o najwyższym udziale rolnictwa wśród pracujących w grupie krajów UE15.

***Abstract
The purpose of this paper is to apply a dynamic cohort method for projection of the number and age structure of working in agriculture in the period 2010-2060. This method has been popularized in forecasting labor supply in publications of the OECD and the European Commission. The application of that method to the projection of the number of people working in agriculture allows taking into consideration important cohort effects observed in the past. The projection performed with this method have been prepared ​​assuming a stabilization of inflows and outflows to work in agriculture in subsequent generations at the level observed in 2005-2010 and using the Polish population of projection prepared by Eurostat (EUROPOP2011). Results of projection indicate that by 2060 the number of individuals working in agriculture may decrease from nearly 2 million in 2010 to about 640 thousands. It will also mean a decrease in the percentage employed in agriculture from about 13% to about 6% of the total workforce in the economy. Around 2020 Poland should achieve the percentage working in agriculture less than that observed in 2008 in Greece and Portugal, the countries with the highest share of agriculture among the group of EU15 countries.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671