Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Izabela GrabowskaStreszczenie
Kluczową rolę w projektowaniu polityk publicznych nakierowanych na zwiększenie aktywności ekonomicznej osób w starszym wieku produkcyjnym jest zachowanie ich indywidualnej zdolności do pracy (Ilmarinen, 1999), na które wpływ na szereg czynników o różnym charakterze, takich jak: zdrowie, poziom kompetencji, normy i postawy w stosunku do osób starszych i ich pracy, środowisko pracy, itp. Celem opracowania jest analiza wpływu indywidualnych charakterystyk, cech pracy, a także uwarunkowań instytucjonalnych i kontekstu krajowego na zamierzenia dotyczące dalszego wykonywania pracy w starszych grupach wieku produkcyjnego. Do analiz użyto następujących metod: analiza czynnikowa, dwukrokowa analiza klastrowa, analiza klas ukrytych, wielopoziomowa regresja logistyczna. Dane pochodzą z Europejskiego Badania Warunków Pracy z 2005 r. Wyniki analiz wskazują, że charakterystyki indywidualne, cechy miejsca pracy, a także sytuacja na rynku pracy wpływa znacząco na zamierzenia dotyczące dalszego wykonywania pracy w starszym wieku, jednakże w Unii Europejskiej w tym kontekście występują znaczne różnice ze względu na płeć.

***

Economic activity of the older working age population in the European Union

Abstract
According to Ilmarinen (1999) the crucial role in projecting policies aimed at increasing economic activity of older persons is maintaining their work ability, which is influenced by different factors, such as health, competence, norms and attitudes, work environment. The aim of the study is to analyze whether individual characteristics, workplace features, as well as institutional settings and country context influence probability of work intensions in older working age groups. The methods used are: factor analysis, two step cluster analysis, latent class analysis and multilevel logistic regression. Data comes from: the European Working Condition Survey 2005. From this preliminary analysis I conclude that individual factors, workplace features and labour market situation significantly influence work intentions probability in older working age, however there are strong gender differences in this respect in the European Union (EU).

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671