Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Potrzeba prowadzenia długookresowych prognoz w systemach emerytalnych

Streszczenie
Artykuł przedstawia kształtowanie się sytuacji systemów emerytalnych w Polsce po 1995 r. w Polsce w kontekście zachodzących przemian demograficznych związanych ze starzeniem się ludności oraz stosowane rozwiązania dotyczące prognozowania makroekonomicznego i mikroekonomicznego w systemach emerytalnych. Prowadzone systematycznie projekcje pozwalają na ocenę wpływu czynników demograficznych, gospodarczych, w tym związanych z rynkiem pracy oraz kształtu systemu emerytalnego na stabilność systemów emerytalnych w przyszłości oraz poziom zabezpieczenia dochodowego osób w wieku emerytalnym. Systematyczne sporządzanie i publikowanie prognoz w tym obszarze stanowi istotny element oceny istniejących systemów jak również może wskazywać na kierunki ich dalszych zmian, które zapewniają długookresową stabilność systemów emerytalnych, ograniczając ryzyka zarówno dla systemów finansów publicznych jak i z perspektywy polityki społecznej.

***Abstract
The article presents developments of pension systems in Poland after 1995 in the context of demographic change related to the population ageing. It also discusses international practices on systemic macroeconomic and microeconomic projections of pension systems. Regular projections of the future situation of pension systems allow for the assessment of the impact of demographic factors, economic and labour market situation as well as design of pension systems on the stability of existing solutions in the future and income safety of the elderly. Regular preparation and publication of such projections in the field of pensions is an important element of the assessment of pension schemes and can also point out the directions of further changes, which can ensure long-term stability of pension systems, reducing the risk from public finance and social policy perspectives.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671