Zeszyt 28/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Irena Kotowska, Janina Jóźwiak

Nowa demografia Europy a rodzina

Streszczenie
Artykuł opisuje współczesne przemiany demograficzne Europy prowadzące do „nowej demografii Europy”. Określa ona trwale odmienne warunki rozwoju kontynentu wynikłe nie tylko ze zmian liczby ludności i przekształceń struktur wieku, ale także z przemian struktur rodzin i gospodarstw domowych oraz relacji miedzy pokoleniami. Przemiany struktur wieku w krajach Unii Europejskiej zostały zilustrowane wynikami projekcji ludnościowej Eurostatu z 2010r. Omówiono nowe, ale coraz częściej występujące formy rodzin i innych związków będące rezultatem zasadniczych zmian przebiegu życia jednostki. W tekście zwraca się uwagę na długofalowe konsekwencje aktualnych procesów demograficznych, cechy wspólne przemian ludnościowych i ich zróżnicowanie miedzy krajami. Także podkreśla się konieczność badania procesów ludnościowych przy zastosowaniu zarówno w makro jak i mikro perspektywy, przy czym badania zachowań demograficznych i ich uwarunkowań powinny być prowadzone z perspektywy przebiegu życia jednostki.

***Abstract
The article discusses contemporary demographic changes in Europe which result in the new demography of the continent. That emerging demographic regime defines new determinants of development, remarkably different from observed until now. It is not only due to changes in the population growth and the age composition. Significant transformations of family network and household structures as well intergenerational relations contribute to that change as well. Dramatical shifts in the age compositions of the EU populations are illustrated by results of the Eurostat population projections of 2010. Furthermore, new family forms and living arrangements are focused on as results of a fundamental transformations of individuals’ life courses. The discussion accentuates long-term consequences of the ongoing demographic changes, their commonalities and differences in the European countries. Finally, research challenges are pointed out to reflect adequately more dynamic and complex population processes, including both macro and micro perspectives and referring to the life course approach.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 28

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671