Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Ramsza

Opodatkowanie przedsiębiorców o ograniczonej racjonalności

Streszczenie
W pracy zaproponowany jest model zachowania się populacji przedsiębiorców o ograniczonej racjonalności, których przychód jest opodatkowany zgodnie z systemem podatkowym charakteryzującym się stopą podatku oraz poziomem złożoności prawnej. Model sugeruje, że jeżeli tylko system podatkowy jest dostatecznie szczelny to wzrost złożoności prawnej przy stałej stopie podatku prowadzi do wzrostu przychodów budżetowych z tytułu podatku. Sytuacja taka może kreować zachętę dla rządu do tworzenia nadmiernie skomplikowanego prawa podatkowego.

***

Taxing boundedly rational entrepreneurs

Abstract
The note presents an evolutionary model of a population of entrepreneurs choosing between two production plans and thus trading opportunities. There is a tax system imposing income tax that is enforced on the population. Also, a level of the legal complexity of a tax system is modeled through boundedly rational choices of entrepreneurs. The model suggests that if the enforcement of a tax system is strong then the increase in the legal complexity leads to increase in the total tax revenue. This may create an incentive for a governing body and politicians to introduce complicated, unclear legal regulations.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671