Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Monika Kozińska, Honorata Sosnowska

Średnia liczba wybranych alternatyw w głosowaniu aprobującym. Analiza wybranych eksperymentów

Streszczenie
W dyskusjach nad eksperymentami dotyczącymi głosowania aprobującego pojawia się pytanie, na ile średnia liczba wybieranych przez głosujących alternatyw jest stała, ewentualnie zależna od charakteru głosowania i liczby alternatyw. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zostało przeanalizowanych 12 głosowań przeprowadzonych w ramach różnych eksperymentów w latach 2005-2009 na próbach złożonych z polskich respondentów. Na podstawie analizy wyników głosowań można odrzucić hipotezę o stałości średniej liczby wybranych alternatyw. Używając metod statystycznych daje się natomiast zauważyć pewną zależność tej liczby) od liczby alternatyw i tego, jakich kwestii dotyczy głosowanie.

***Abstract
When experiments on approval voting are considered a question arises whether the average number of chosen alternatives is constant. In order to answer this question we analyze 12 experiments conducted on samples of Polish respondents in the years 2005-2009. The analysis of results allows to reject the hypothesis of constant number of alternatives. However, we observe some dependence of the average number of the chosen alternatives on a subject of voting.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671