Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Justyna Winnicka

Indeks Shapleya dla gier z wieloma rozstrzygnięciami z prekoalicjami

Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono cztery metody przedłużenia indeksu Shapleya na klasę gier z wieloma rozstrzygnięciami z prekoalicjami. Pierwsze dwie oparte są na klasycznej konstrukcji Owena zastosowanej do pewnej gry kooperacyjnej związanej z grą z wieloma rozstrzygnięciami. Dwie pozostałe polegają na przeprowadzeniu konstrukcji analogicznej do konstrukcji Owena bezpośrednio na wyjściowej grze z wieloma rozstrzygnięciami. Dwie przedstawione metody zostały odrzucone jako prowadzące do wyników sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. Pokazano, że dwie pozostałe prowadzą do tego samego indeksu.

***

Shapley index for games with r alternatives with a priori unions

Abstract
In this paper we present four methods of extending Shapley index to class of games with r alternatives with a priori unions. Two of them are based on classical Owen construction applied to some cooperative game derived from game with r alternatives. Second pair consists in applying Owen construction directly to game with r alternatives. Two methods were abandoned because they lead to results going against a common sense. We show that two other methods give the same index.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671