Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Sławomir Dorosiewicz

Potoki w sieciach transportowych. Uwagi o stabilności ich rozkładu

Streszczenie
Praca dotyczy zagadnienia przydziału ruchu. Sformułowano dynamiczny model opisujący przestrzenny rozkład potoków w sieci transportowej. Zbadane zostały własności dynamiczne tego modelu w kilku przypadkach szczególnych.

***

Flows in Transportation Network. Stability Analysis

Abstract
This paper refers to Dynamic Traffic Assignment Problem. A consecutive dynamic model of traffic flows is formulated. Some of its dynamical properties (including existence of chaotic solutions and bifurcations) are examined in special cases.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671