Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Robert Kruszewski

Dynamika modelu Metzlera z heterogenicznymi oczekiwaniami i nieliniową funkcją konsumpcji

Streszczenie
Głównym celem opracowania jest zbadanie wpływu nieliniowej funkcji konsumpcji, inwestycji indukowanych i prostego mechanizmu oczekiwań na dynamikę modelu cyklu koniunkturalnego, opartego na modelu Metzlera (1941). Pewien typ heterogenicznych oczekiwań częściowo racjonalnych przedsiębiorców został zastosowany w pracy „A Metzlerian business cycle model with nonlinear heterogeneous expectations" autorstwa Michaela Wegenera, Franka Westerhoffa i Georga Zaklana (Economic Modelling 26 (2009), s. 715-720). Zaproponowany model stanowi rozszerzenie modelu WWZ. Dla pewnych wartości parametrów modelu, dynamika produktu krajowego oraz strumienia zapasów może być okresowa, quasi-okresowa lub chaotyczna.

***

A Metzlerian business cycle model with nonlinear consumption function and heterogeneous expectations

Abstract
The main objective of this note is to examine the impact of nonlinear consumption function, induced investment and expectations on the dynamics of a business cycle model, based on Metzler’s (1941) inventory model. One type of heterogeneous expectations has been applied in the work, "A business cycle Metzlerian Nonlinear Model with Heterogeneous Expectations," by Michael Wegener, Frank Westerhoff and George Zaklanl (Economic Modelling 26 (2009), p. 715 - 720). The proposed model incorporate the WWZ model. As it turns out endogenous business cycles may emerge within proposed model. Changes in production and inventory can be periodic, quasi-periodic or chaotic for certain parameter combinations.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671