Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Bartosz Witkowski

Asymetria informacyjna na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja występowania asymetrii informacyjnej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie danych panelowych. Zastosowana została pochodząca od Dionne et al. (2004) adaptacja parametrycznego testu korelacyjnego, który został użyty przez Puelza i Snowa (1994) i poprawiony przez Dionne et al. (2001). Wykorzystanie danych pochodzących od jednego z polskich towarzystw ubezpieczeniowych pozwala na uzyskanie wniosków zbieżnych z sugerowanymi przez autorów procedur testowych odnośnie występowania asymetrii informacyjnej, a jednocześnie na określenie zależności miedzy cechami a priori ubezpieczonych a wybieranym przez nich zakresem ubezpieczenia.

***

Information asymmetry in the Polish automobile insurance market

Abstract
The aim of the article is to verify with the use of panel data whether there is information asymmetry in the Polish automobile insurance market. The tool that is applied is Dionne et al.’s (2004) adaptation of parametric correlation test first used by Puelz and Snow (1994) and seriously improved by Dionne et al. (2001). The use of panel data of one of polish insurance companies enables to draw conclusions that are similar to those suggested by the authors of the procedures as far as the information asymmetry is concerned. At the same time, it is possible to draw interesting conclusions regarding the influence of the characteristics of the insured on their choice of insurance cover.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671