Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Smoliński

Modelowanie konwersji i retencji z użyciem regresji logistycznej

Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania regresji logistycznej do modelowania wskaźników konwersji i retencji. Przedstawiony jest model regresji logistycznej jako przykład uogólnionego modelu liniowego. Omówione są praktyczne aspekty modelowania konwersji i retencji na przykładzie produktów komunikacyjnych. Pokazany jest przykład dopasowanego modelu oraz jego praktyczne zastosowania. Zaprezentowana jest idea optymalizacji cenowej.
Słowa kluczowe: konwersja, retencja, uogólniony model liniowy, GLM, regresja logistyczna, taryfikacja, optymalizacja cenowa, customer lifetime value.

***

Conversion and retention modelling using logistic regression

Abstract
The aim of the paper is to present the applications of logistic regression in conversion and retention rates modelling. The logistic regression model is presented as a special case of a generalised linear model. Practical aspects of conversion and retention modelling are discussed based on personal motor products. An example of a fitted model is presented, as well as its practical applications. The idea of price optimisation is discussed.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671