Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Barbara Cieślik

Wybrane podejścia do modelowania systemów bonus-malus

Streszczenie
Praca dotyczy wybranych metod modelowania współistnienia różnych systemów bonus-malus na rynku obowiązkowych rocznych ubezpieczeń komunikacyjnych. Każdy z tych systemów przyciąga klientów o różnej historii szkodowości, co wpływa na rozmiar i strukturę portfeli zakładów ubezpieczeń, które je stosują, oraz na sytuację finansową ubezpieczycieli i ubezpieczonych. Powstaje pytanie, czy wszystkie te systemy mogą przetrwać tę konkurencję i jak istnienie innych systemów na rynku może wpływać na strukturę taryfową każdego z nich. Celem artykułu jest przedstawienie różnych podejść, od wielorównaniowego modelu losowo-decyzyjnego, który umożliwia analizę konkurencji rynkowej za pomocą łańcuchów Markowa, do pewnych zastosowań teorii gier.

***

Selected approaches to modeling of bonus-malus systems and their market coexistence

Abstract
This paper concerns different methods of modeling a coexistence of various bonus-malus systems in an obligatory annual automobile insurance market. Each of the systems attracts clients with different claim history, which influence the size and the structure of portfolios in insurance companies using each of them, and financial situation of the insurers and the insureds as well. The question remains if all the systems could survive this competition and how the existence of other systems on the market might influence the tariff function of each of them. The aim of this article is to present different approaches from a~multi-equation random-decision model which enables an analysis of market competition using Markov chains up to some game theory applications.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671