Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Łukasz Goczek, Bartosz Witkowski

Analiza czynników wpływających na liczbę transakcji kartami

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie głównych determinant rozwoju systemu obrotu bezgotówkowego, a w szczególności liczby transakcji wykonanych kartami płatniczymi i kredytowymi zamiast płatności gotówkowych. Poza próbą odpowiedzi na pytania odnośnie do tych determinant, w artykule podjęto próbę wskazania kluczowych dla rozwoju obrotu bezgotówkowego czynników, na których kształtowanie może mieć wpływ bank centralny. Ich wskazanie umożliwiłoby dostosowanie prowadzonej przez tę instytucję polityki względem podmiotów obecnych na omawianym rynku lub zastosowanie odpowiedniego lobbingu w sferze polityki. Oszacowanie czynników kluczowych dla rozwoju rynku umożliwia jednocześnie próbę określenia prognozy dotyczącej liczby transakcji kartami w różnych wariantach scenariuszowych.

***

Determinants of the number of card transactions

Abstract
The aim of the paper is to seek determinants of the number of card payments and make forecasts of the number of card transactions market in Poland for the 2015–2020 period. The models used in this paper are based on ECB panel data from the EU countries in the years 2000–2012.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671