Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Aleksandra Parteka, Joanna Wolszczak-Derlacz

Offshoring a luka płacowa pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w wybranych gospodarkach UE (1995–2009)

Streszczenie
Artykuł przedstawia analizę wpływu offshoringu na lukę płacową pomiędzy pracownikami wysoko i nisko wykwalifikowanymi w grupie wybranych krajów UE w okresie 1995–2009. Najpierw zaprezentowano podstawy teoretyczne tłumaczące to, w jaki sposób offshoring może wpływać na strukturę płac, będąc źródłem wzrostu nierówności płacowych w krajach rozwiniętych. Następnie została przedstawiona analiza empiryczna, do której wykorzystano dane panelowe dotyczące poszczególnych działów gospodarki (pochodzące z bazy WIOD) oraz tabele przepływów międzygałęziowych WIOT. Estymowany model empiryczny pozwala na oszacowanie kierunku i siły relacji pomiędzy intensywnością offshoringu (importochłonnością dóbr pośrednich) a luką płacową występującą w poszczególnych działach. Wyniki wskazują na występowanie statystycznie istotnej, pozytywnej (niewielkiej co do wartości oszacowanych parametrów) relacji między offshoringiem a luką płacową, głównie w działach sektora usług.

***

Offshoring and skilled-unskilled wage gap in selected EU countries (1995–2009)

Abstract
Main aim of this paper is to present the evidence concerning the link between offshoring and skilled-unskilled wage gap in a group of selected European Union countries (7 countries with shares in overall EU offshoring above 5%: DEU, GBR, ITA, FRA, NLD, ESP BEL). The panel is composed of 33 sectors (including manufacturing and services), observed in the period 1995–2009. Input-output tables are used to measure the intensity offshoring in single sectors, considered as one of the factors influencing wage gap between skilled and unskilled workers. The results of the estimated model imply that indeed such a mechanism is plausible, but the magnitude of the estimated coefficients is small and the effect of offshoring on wages takes place mainly in the services sectors.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671