Issue 39/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Karolina Lewandowska-Gwarda, Elżbieta Antczak

Migracje wewnętrzne w polskich miastach – analiza z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest analiza migracji wewnętrznych na pobyt stały w polskich miastach według kryterium płci oraz kierunku migracji (miasto, wieś). Użytym narzędziem badawczym jest przestrzenna dynamiczna metoda przesunięć udziałów, która umożliwiła dokonanie obszernej analizy tempa zmian wielkości zjawiska, jak również udziału i identyfikacji czynników strukturalnych oraz lokalnych w wielkości globalnego efektu netto (tj. w dynamice zmian wielkości migracji w poszczególnych miastach). Dodatkowo uwzględniono macierz wag przestrzennych, która pozwoliła na włączenie do badania aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi. Analiza dotyczyła lat 2000–2013 i przeprowadzono ją na próbie panelowej obejmującej 65 polskich miast na prawach powiatu.

***

Internal migration in polish cities – the analysis using the spatial dynamic shift-share method

Abstract
The main aim of this paper is to examine internal population movements for permanent stay in polish cities. The spatial dynamic shift-share method is used to analyze internal migrations (internal emigrations) according to the sex and direction (urban, rural) from 2001 to 2013. The study also analyses the pace of changes in the volume of the phenomenon as well as the share and identifies structural and local factors in the size of the net global effect in specific cities. Moreover, it takes into consideration a spatial weights matrix which allows one to include spatial aspects in the study. The analysis was conducted on panel data, covered 65 polish and thirteen years.

Article: PDF

Table of contents of issue 39

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671